สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดให้บริการห้องบริการคอมพิวเตอร์สำหรับนิสิต และบุคลากร เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การจัดฝึกอบรม การจัดแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเองและการวิจัย ให้บริการทั้งหน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย มีการให้บริการดังนี้ ห้องบริการคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 ห้อง ห้องบริการสำหรับสืบค้นข้อมูลและวิจัย จำนวน 1 ห้อง และห้องจัดประชุม/บรรยาย จำนวน 3 ห้อง เปิดให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ในเวลาราชการ เวลา 08.30-16.30 น. และนอกเวลาราชการ เวลา 16.30-20.30 น. วันหยุดราชการ วันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 08.30-16.30 น. (ยกเว้นหยุดนักขัตฤกษ์)

จองห้องบริการ

ขั้นตอนรับบริการ

ระเบียบแนวปฏิบัติ

เวลาเปิดให้บริการ

ข้อมูลจองใช้บริการ

สถิติใช้บริการ

ข้อมูลอุปกรณ์บริการ

ปฏิทินใช้บริการ

ช่องทางการติดต่อ

cclabservice

@msu.ac.th

Facebook

ค้นหาโทรศัพท์