ห้องบริการคอมพิวเตอร์ สำหรับการเรียนการสอน การฝึกอบรม และการวิจัย

ห้องบริการจัดสอนออนไลน์

ห้องจัดประชุมและบรรยาย 

ถ่ายทอดภายในมหาวิทยาลัย

ห้องบริการคอมพิวเตอร์ ห้องบริการ Wi-Fi สำหรับสืบค้นข้อมูลและเรียนรู้ด้วยตนเอง

ห้องบริการคอมพิวเตอร์ B303

ห้องบริการ Wi-Fi  B315